• Какво представлява Work Flow
 • Предназначение на програмата. Програмата Work Flow е предназначена да дава максимално подробна оперативна, периодична и статистическа информация на хората управляващи фирмата и то без те да познават в подробности счетоводната терминология.
 • Второто и предназначение е да дава и необходимата оперативна и обобщена информация на счетоводството за ежедневната им работа, за месечното и годишно отчитане пред ДС, защита пред одитори и при финансови и данъчни Ревизии.
 • С Work Flow се създава, въвежда, обработва и съхранява информация за първичните и вторичните счетоводни документи и счетоводните операции към тях. От тази информация се ползават записванията по счетоводните сметки. Т.е. програмата обработва и съхранява едновременно и основанието документите и резултата - записванията по счетоводните сметки.
 • Най-общо казано философията на Work Flow е да създава счетоводните документи - фактура, РКО, ПКО, искане, складова разписка/без да има предварително хартиен носител или да пренася действителността от хартиени носители на екрана на монитора и в твърдият диск и то така, че виртуалният вид на документите да съответствува максимално точно на хартиените носители. И двата случая при желание да печата въведените документи на графични или матрични принтери. Върху виртуалният документ на екрана се създават и счетоводните записвания. След известно "самообучение" програмата започва да предлага автоматично осчетоводявания в новите документи. "Самообучението" е интуитивно т.е. извършва се без намесата на управляващият програмата
 • Накратко възможностите на програмата
 • Програмата е една, няма модули и интегрира обработката на счетоводните данни, складовата /материална/ отчетност и амортизации на ДА. Данните за заплатите само се осчетоводяват автоматично.
 • В програмата няма приключване на период - месечен или годишен Месечно някои сметки за общи разходи счетоводно се приключват, ако това не е извършено още при въвеждане на документа, но от програмна гледна точка нищо не се приключва Това с пълна сила важи и за годината Тази характеристика на програмата, позволява да се в ъве:кдат документи и да се извеждат справки в произволни периоди. Например може да се въвеждат данни едновременно за 2000 и за 2001 г. В същото време може да се извежда оборотна ведомост за 1999 или от 1998 до 2001 г. Най-общо казано всички данни са на разположение във всеки момент за желаните действия с тях.
 • Всички счетоводни записвания са достъпни за справки и корекции във всеки момент Няма необходимост да се извършват сторниращи или деосчетоводяващи операции за да се премахнат без последствия слуайни или логически грешки Сторниращи операции се налагат на практика само, ако се засяга предадена информация извън фирмата - например предаден регистър за ДДС, като в тези слуаи, това не са само операции, а са документи-дебитно и кредитно известие или анулирани фактури Сторниране ще се налага и ако се работи в два или няколко отдалечени офиса и те не са свързани в мрежа работеща в реално време.
 • Фактите в документи засягащи складовете също са достъпни за корекции, но не винаги Програмата сама създава логически връзки и блокирания между документите и фактите в тях и няма да позволи корекции, които нарушават тази логика. Например не може да се правят корекции във фактите във фактура за доставка, от която вече има изписвания. Няма да се позволи изписване на материали без наличност т.е. няма да се позволи получаване на червени наличности. При продажбите пък се следи всяка доставка, която се засяга как се изчерпва и какъв е процента на печалбата. Има вградени още редица контроли, които няма да позволят създаване на несъответствия във веригата на документите.
 • Данъчно признатите документи са фактурите и затова тяхната обработка е перфектна. Осигурено е максимално възможното ниво на автоматизация и контрол за верност и валидност на данните. От въведените фактури се полуават всички справки за отчитане на ДДС вкл. дискетата и справката декларация.
 • Фактурите за покупка се въвеждат, като на екрана те се виждат, като копие на хартиения документ Това видимо съответствие премахва много или всички слуайни грешки. При въвеждането на фактурите и създаването на нови елементи засегнатите номенклатури се попълват автоматично. Това са контрагенти, подотчетни лица, материали, услуги, складове, сметки, регистър покупки. При въвеждането на който и да е атрибут от фактурата, непрекъснато се осигурява информация за наличието на подобни елементи с въвежданото в момента и може да се избира. В момента на въвеждането на данните, може едновременно да се гледа и оборотната ведомост на засегнатия склади всички номенклатури От тях може да се пренесе желан елемент с двоен клик върху/него или с Drag & Drop. Веднъж въведено осчетоводяване на даден тип фактура при повторение на ситуацията се предлага автоматично. При въвеждане на осчетоводяването във всички случаи се предлагат и салдата по сметките и то след текущата операция. От всяка въведена фактура може да се направи нова и с корекции копието да се приведе към новото съдържание. Всяка фактура за покупка може да се преобразува в друг тип документ например да стане фактура за продажба или искане за изписване на материали или складова разписка.
 • Фактурите за продажба е най-добре да се създават и печатат директно от програмата, а не първо да се пише на хартията и след това да се въвеждат. При създаването на фактурите за продажба са предвидени всички възможни автоматизации посочени при фактурата за покупка.
 • Въвеждането на фактите в документи свързани с материалната отчетност може да се автоматизира напълно, ако използвате баркод четец за избор на стоката чрез шрих код. Програмата може сама да генерира, запаметява и отпечатва етикети с шрих код съдържащи и цялата необходима информация.
 • Осчетоводяването на заплатите е автоматично, ако се използва програма за заплати, която генерира осчетоводяване в текстов файл или се използва нашата програма за заплати. Този файл чрез един Импорт се записва Work Flow. Това се извършва за 1-2 минути месечно.
 • Амортизацията на ДА се изчисляват и осчетоводяват автоматично от Work Flow и работата по този проблем също се свежда до 1-2 минути месечно.
 • Голяма част от разплащателните документи са свързани с фактурите и програмата може да ги генерира напълно автоматично, от данните за фактурите включително с всички счетоводни операции. При плащанията по сметка може да се постигне, още по-висока степен на автоматизация, ако се използва банков софтуер за онлайн раз плащания. Тогава въз основа на данните получено по модем от банката програмата може да генерира всички нареждания.
 • Исканията за изписване на материали могат да се създават самостоятелно или чрез преобразуване на фактурата за покупка или складовата разписка. Може д а се генерират автоматично на база на въведените рецепти за производството на всяко изделие. В тази връзка за всеки елемент от номенклатурите-материал и, изделия, ДА, ММП и услуги може да се създаде рецепта за неговото производство. Тези рецепти и продадените изделия позволяват автоматично да се генерират искания за полагащите се суровини или да се извежда калкулация за стойността или себестойността му.
 • Work Flow води валутни сметки с автоматична преоценка на валутата в края на месеца и осчетоводяване на курсовите разлики по 624 и 724. За тази цел се поддържат курсовете на основните валути. Предоставят се всички курсове от 1991 до датата на закупуване на програмата.
 • В програмата справките се генерират на база на всички или на избраните документи. От своя страна документи могат да се търсят и избират по различни условия и то в режим на добавяне и изключване от списък. Избирането на документите по даден проблем е достатъчно за извеждане на оборотна ведомост в натура, движение по сметки и оборотна ведомост по сметки. В този смисъл в програмата няма специални опции за справки и в същото време няма справка, която да не може да се получи. Философията е елементарна - има документи по проблема има справки, няма документи няма справки. Това е съчетано с огромна скорост на изчисление и перфектна визуалност на справките в цифров и графичен вид. Когато са в цифров вид справките се представят в табличен вид и се печата чрез Print Preview. Всяка таблица от своя страна може при желание да се експортира в Ехсеl.
 • Таблиците с данни/справките/ са активни, но цифрите в тях могат във всеки момент да се "разгънат" обратно от кои точно счетоводни операции са съставени, операциите от кои документи идват и накрая, документите какво представляват и документите да се коригират. Т.е. във всеки момент от крайните резултати може да се разглеждат въведените документи и то така, както са на хартията или както са създадени и да се извършат необходимите корекции. Във всички документи е предвидена възможност за въвеждане на няколко различни по смисъл текстови информации Например- забележка в счетоводните операции, коментар към количествата, коментар към същността на документа, коментар за сделката. Към основните документи е предвидена възможност да се създава или да се отвори произволен по сложност текст от файл в RTF формат. За тази цел в програмата е вграден редактор, който притежава и възможности за форматиране и собствено превю. С тези файлове могат да се извеждат гаранционни карти, сертификати за качество, договори и т.н. Фактите от фактурите могат да се прехвърлят автоматично в тези файлове.
 • В програмата са предвидени специални форми, в които чрез формули всеки сам може да се създават произволни по сложност справки свързани със сметкоплана. Така са създадени Баланса, ОПР, ОПП, сооствен капитал и др. Цифрите получени в тези справки могат във всеки момент да се разгледат от кои документи са получени. Тези форми наречени финансови калкулации се използват и за разпределение на общи разходи пожелан от потребителите алгоритъм.
 • Някои от клентите на WorkFlow
 • Главболгарстрой АД, Автомагистрали - Хемус АД, Балканстрой АД, Овергаз инженеринг АД, Сигма Кепитъл Мениджмънт ЕООД; Машстрой АД, Биопрограма ЕООД, Роял Потейтос АД; АРСИ България АД, Орифлейм България ЕООД, Образцови аптеки АД; Бизнес парк София ЕООД, Булстрад - здравно осигуряване АД, Паркинги и гаражи ЕАД, ИАП Областно пътно управление, Изп. агенция Пристанищна администрация, Минстерство на външните работи, Община Бургас, Община Русе.
Анкета
 1. Харесва ли ви сайта?
 2. Не ми харесва.
 3. Става.
 4. Харесва ми.
 5. Много е готин.
 6. Супер е.
 7. резултати
Продукти
Офиси
офис Плевен
ул. "В. Левски" 48
ет. 5 офис 511
тел. 064/83 17 17
GSM: 0887 694 176
GSM: 0898 687 140
офис Русе
ул. "Църковна независимост" 18 ет. 3
тел 1. 082/821 600
тел 2. 082/507 907
офис Габрово
ул. "Райчо Каролев" 1
ет. 4, офис 418
тел. 066/809 999
офис В. Търново
ул. "Христо Ботев" 2А
ет. 4, офис 403
тел. 062/60 17 17
GSM: 0885 170 529
офис Ловеч
гр. "Ловеч"
тел. 068/600 800
офис Стара Загора
бул. "Захарий Княжески" 16
ет. 3, офис 13
тел. 042/21 00 77
GSM: 0885 170 753
офис Бургас
ул. "Индустриална" 3
ет. 8, офис 809
тел. 056/83 17 17
e-mail: Rimsoft@abv.bg
      
Web page created by Teodor Kokalov © 2007